logo siebe hansma
SIEBE HANSMA
Contactpunten

EEN
Siebe Hansrna is een boegbeeld van de Kalte Kunst genoemd: constructivist, systematicus,
mathematicus, geometrist en in dat alles een verklaard en uitgesproken dienaar van de
Konsekwentie die men vindt aan de uitgelijnde basis van de Konkrete Kunst.
Siebe Hansma kreeg nietemin ook zijn bladen in het Lyrisch Schetsboek. Dat duidt op evolutie.
zelfontwikkkeling aIsmede-ontwikkeling in de Tijd.
Tijd kan wordenn ervaren als een aaneenschakeling van momenten. Het blijken - à la longue -
momenten op de groei: tijd word lijn, en lijn wordt duur. Pieken en dalen verliezen hun zelf-
standigheid en onderschrijven hun bestaan als contactpunten die een Ontwikkeling onder-
houden. In dat groeimodel herkent men wat eens als dragend systeem gold op termijn
slechts als methode: ideevorming en werkwijze zijn dienend en niet een telkens te verdiepen
doel op zich.

TWEE
Men ziet -Tussen de jaren 1975 en 2000 -de werken van Hansma en benoemt
vlakken
dimensies
kleuren
vormen
steeds in de onvervreemdbare relatie tot
idee
medium
techniek
en vindt in het Ritme van de Gelijkheden de totaalbalans

DRIE
De balans is definitief, offert niet aan schone schijn en laat geen ruimte voor afdingen of
toevoegen. Het werk van Hansma valt samen met het perfecte equilibrium: het is Het Even-
wicht geworden op het moment dat de onderlinge betrekkingen van en tussen de vormen
een optimale Vorm vonden.
Zijn systematiek is gebouwd op de wetten van de gelijke delen, zowel in de pure verdeling
van
maat
inhoud
kleur
kracht
als in de som van de componenten.
Siebe Hansma streeft aldus niet de geliefde snede uit een groter geachte werkelijkheid na
maar biedt een zelfstandige werkelijkheid aan, op het platte vlak van de tekening zowel als
in de ruimtelijke sferen van zijn reliëfs, plastieken en ruimtesculpturen.

VIER
Hel hermetische karakter van het vroegere werk toont de kracht van de letterijke beperking.
He is een 'restriction to go into': het oppervlak is de kern, clean en monochroom, altijd
spanningsvol vanwege de onderlinge betrekkingen die zich ontwikkelen langs delings- en
verenigingslijnen, de ritmes binnen een ritme.
De vroegste werken heeft Siebe Hansma, in de beschouwing van velen, gebracht in het kamp
van de gestrenge constructivisten. De soms duizelingwekkende rekenkunst die daarbij hoort,
ligt evenwel niet aan de basis van dit werk.
Hansma's intuïtieve invulling van waarden, gegevens en eenheden leidt tot een andere
zekerheid dan de pure berekening kan bieden, die van de gevonden, nader onderzochte en
alsnog afgewogen ruimtelijke ontdekking.
Ruimte is bij Hansma deel van de stof. Ze speelt mee in het spel van de volumina.
Wie een positie in de ruimte claimt, verricht een daad met gevolgen. De denkende mens
ontmoet de speler. Afbakenen als spel: wie de waarden van het ultieme evenwicht kent,
schaamt zich het spelen niet.

VIJF
Decennia lang konden de namen ciijfers zijn als duidingen van reeksnummers, sequenzen,
de ijkpunten van serieel opgebouwde structuren. Ze horen bij de werken op papier, reliëfs
en plastieken: het platte vlak, massa & inhoud, open en gesloten dimensies.
Ze doen recht aan het absolute principe van gelijkheden dat de basis van het evenwicht
bepaalt. Het element spanning komt voort uit de samenkomst van idee, material, uitvoering
en verschijning: het moment van vereniging van contactpunten. dat moment stelt het in de
ruimte niet zonder fysiek evenwicht.
Voor de leunplastieken zijn wand en vloer de dragende elementen. Ze vormen mede het
object.
De hangplastieken bestaan bij de gratie van een - vaak precieus - balanspunt. De totale
spanning van het object wordt geconcentreerd op dat punt. Daar neemt het werk definitief
afscheid van de tekentafel en wordt deel van de ruimte.

ZES
De laatste jaren bouwt Siebe Hansma de vooorname lyriek uit die tot de wezenskenmerken
van zijn werk behoort.
De vlakkken tellen niet langer uitsluitend grijs bij grijs. Intuitie en berekening mengen zich
met de zinnelijke herkenning van een bredere wereld. Een kleur roept kleuren op,
verkenningen van het leven, beelden van een gevoel dat groter is dan theorie, dogma en
wetmatigheid kunnen bundelen.
Het werk zingt zich vrij en neemt de gestalten aan van Delicious Red, All or Nothing, Parts of
your Beauty, Last Latest, Standbein Spielbein en Tanz.
De kern, fysieke spanning, vindt meer en meer fundament in een strikt persoonlijk
naturalisme.
Het werk sluit in en hergeeft: een spanningsvol bestaan.

ZEVEN
Het werk van Siebe Hansrna is on the move. Het is te vinden op tentoonstellingen in Europa,
in galeries, museale collecties, grote privé verzamelingen, op kunstbeurzen, in de boeken
der boeken.
Hansma voert veel opdrachten uit, zodat zijn werk - in alle evenwicht - functioneert in de
architectuur, de gebouwde omgeving die van iedereen is.
Die posities leiden niet tot stilstand: de recente werken openen in het samengaan van de
contactpunten van jaren het breder perspectief van Beweging & Verandering.

Andreas Oosthoek, juni 1999

Andreas Oosthoek, dichter, schrijver